banner

تماس با ما

آشنایی با جراحی های فک و صورت

کلمات کلیدی : آشنایی با جراحی های فک و صورت, جراحی فک و صورت, ارتودنسی

تاریخ درج : 1396/07/15

زیبایی صورت و چهره بر اساس تناسب و هماهنگی کـه بر مبناي عقاید همان فرم و نژاد تعیین مـی شـود، مـی باشـد. براي تعیین تناسب چهره باید تمام اجـزاءآن از قبیـل موهـا، پیشـانی، ابروهـاو... بررسـی شـوند کـه فـک بـالا، پـایین و دندانها هم از جمله همین اجزاء هستند.

•    انواع ناهنجاریهاي فکی از نظر علت بوجود آمدن :

1. مادرزادي: بصورت ژنتیکی به بیمار ارث رسیده است.

2. اکتسابی : کـه مـی توانـد بـه علـت مکیـدن انگشـت در دوران کودکی یا ضـربه خـوردن فـک در کـودکی یـا نوزادي باشد.

انـواع ناهنجاریهـاي فکـی شـامل : عقـب مانـدگی رشـد یـا زیادي رشد فک می باشد که ممکن است فقط در یـک یـا هـر دو فک دیده شود.

 

•    عقب ماندگی رشد فک :

اصلی ترین علت ایجاد کننده، ضربه به فـک و مراکـز رشـد فک در هنگام کودکی است که معمـولاً در فـک پـایین اتفـاق می افتد. به محض کشـف مشـکل بایـد مداخلـه پزشـکی انجـام شود که می تواند، با یا بدون جراحی در همـان دوران کـودکی درمان شود. در درمان غیرجراحی از پلاك هاي تحریک کننده رشـد فــک اسـتفاده مــی شــود. در درمـان جراحــی در دوران کودکی می توان دسـتگاههاي کشـش دهنـده اسـتخوان داخـل فک کار گذاشته شـود تـا بـا ایجـاد کشـش بصـورت تـدریجی عقب ماندگی فک جبران شود.

•    زیادي رشد فک :

ممکن است در فـک بـالا یـا فـک پـایین دیـده شـود. بـراي درمان جراحی براي آقایان تـا سـن 18 سـالگی و خانمهـا کمـی زودتر از 18 سالگی باید صبر نمائیم تا رشـد فـک کامـل شـود. براي اقدام به جراحی باید علت ناهنجاري مشـخص شـود بـدین منظور از روش هایی مثل رادیوگرافی، عکس از چهـره یـا تهیـه مدل هاي گچی از فکین جهت بررسی ناهنجاري و یافتن علـت آن استفاده می شود.

•    نکاتی در خصوص جراحی فک

-     جراحی بصورت کار تیمـی بـا همکـاري جـراح فـک و صورت و متخصص ارتودنسی انجام می شود.

-     معمولاً از 2 سال قبل از جراحی (سـن 18 سـالگی زمـان جراحـی) درمـان ارتودنسـی توسـط متخصـص آغـاز می شود.

-    بیمار بعد از عمل فقط یک شب نیاز به بستري دارد مگر اینکه شرایط ویژه پزشکی داشته باشد.

-    تورم 4-3 روز و گاهی تا یک هفتـه وجـود دارد سـپس برطرف می شود.

-    بدلیل انجام جراحی از داخل دهان خط برش در صورت دیده نمی شود.

-    راي جوش خوردن استخوان بعـد از جراحـی، دهـان بـا سیم و یا با پیچ و پلاك هاي خاصی بسته می شود.

-    جـوش خـوردن اسـتخوان عمومـاً یـک مـاه و نـیم طـول می کشد.

•    مراقبتهاي بعد از جراحی

-    مراقب باشید ضربه اي به فک وارد نشود زیـرا مـی توانـد باعث جابجایی استخوانها و یا ابزار نگهدارنده فک شود.

-    پرهیز از مسافرتهاي طولانی

-    استفاده از کمربند ایمنی هنگام استفاده از خودرو

-    خودداري از ورزش هاي سنگین

-    رعایت بهداشت دهان و دندان براي این بیماران بسـیار بـا اهمیت است

-    زدن مسـواك و اسـتفاده از دهانشـویه هــا از روز بعـد از جراحی باید انجام شود.

•    رژیم غذایی در مدت بسته بودن دهان

بعد از جراحی 3-2 هفته دهان با سیم بسته می شود وپس از آن سیم ها برداشته شده و دهان با کش بسته می گردد. در واقع در 3 هفته اول دهان مطلقاً باز نمی شود که در این مدت باید از مایعات و غذاهاي صاف شده (سوپ صاف شده) استفاده شود. بعـد از برداشـتن سـیم و گذاشـتن کـش بیمـار مـی توانـد رژیـم غذایی خیلی نرمی داشته باشد مانند سوپی کـه نیـاز بـه جویـدن زیاد ندارد.

بعد از یک ماه بیمار می تواند از غـذاهاي جویـدنی اسـتفاده کند. رژیم غذایی باید بگونه اي باشد که بیمار مـواد مـورد نیـاز بدن را دریافت کند. بیمارانی که دهانشان بـاز مـی شـود بایـد از غذاهاي شل استفاده کنند یعنـی غـذاهایی کـه نیـاز بـه جویـدن نداشته باشد مانند سوپ، پوره، نان نـرم، بـرنج نـرم و خورشـت. پس از 4-3 هفته می توان از رژیم غذایی عادي استفاده نمود.

•    ارتودنسی بعد از جراحی

بعد از جراحـی جهـت تکمیـل درمـان نیـاز بـه دسـتگاههاي ارتودنسی می باشد. پس از جراحـی عضـلات بـه خـاطر عـادت قصـد دارنـد بـه وضـعیت قبلـی برگردنـد و طبعـاً کشـش آنهـا می تواند فک را هم به وضـعیت قبـل از جراحـی برگردانـد، بـه همین علت بوسیله دستگاههاي ارتودنسی با این کشش عضلات مقابله می شود که پس از 3-2 ماه دسـتگاههاي ثابـت از داخـل دهان برداشته شده و پلاك هاي متحرك براي تثبیـت وضـعیت دندان ها در مرحله نگهدارنده به بیمار داده می شود.

•    جراحی هاي مکمل

پس از جراحی فک گاهی اوقات نیاز به جراحـی بینـی و یـا گونه ها جهت ایجاد تناسب در اعضاي صورت می باشد. گاهی اوقات چانه بیمـار کوچـک بـوده و احتیـاج بـه عمـل دارد. ایـن جراحی 2 نوع می باشد، یکی استفاده از پروتز و دیگري بریدن استخوان چانه و تغییر موقعیت آن- روش دوم روش علمی تر و بهتري است چون پروتزهاي ناحیه چانه بعد از مدتی بدلیل فشار شدید عضلات این ناحیه، جابجا می شود ولی بریـدن اسـتخوان چانه نتیجه زیباتر و قابل پیش بینی تري دارد.نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
توضیحات :
کد امنیتی زیر را وارد نمایید :
 

عنوان ویدئو

مجله دندانپزشکی
 • ترمیم ایمپلنت اندواستیل
  ترمیم ایمپلنت اندواستیل

  ایمپلنت اندواستیل برای ترمیم دندان هایی که در حال خراب شدن هستند بهترین گزینه می باشد. ایمپلنت اندواستیل از مزایای بسیاری برخوردار است.

  28 اسفند 1396
 • ترمیم زیبایی دندان با کامپوزیت
  ترمیم زیبایی دندان با کامپوزیت

  برای ترمیم و زیبایی دندان ها از روشی به نام ونیر کامپوزیت دندان استفاده می شود. برطرف کردن بد رنگی و همردیف کردن دندانها ازکاربردهای کامپوزیت دندان میباشند

  26 اسفند 1396