banner

تماس با ما

پروتز پارسيل متحرك

کلمات کلیدی : پروتز پارسيل متحرك, درمان پروتزي, پروتز پارسيل

تاریخ درج : 1396/07/15

پروتز شاخه اي از دندانپزشكي است كه بخشـهاي از دست رفته دهان و دندانها را بازسازي نمـوده و عملكـرد دهان، راحتي، ظاهر و سلامتي بيمـار را بـا تـرميم دنـدانهاي  طبيعــي يــا جــايگزيني دنــدانها و بافتهــاي دهــان و فــك و صورت تأمين ميكند.

انتخاب نوع پروتـز بسـتگي بـه وضـعيت دنـدانها و بافتهاي باقيمانده دارد. با توجه به انواع مختلف پروتزهاي دنداني، اهداف درمان پروتزي بيماران عبارت است از:

1. حذف بيماري تا حد امكان  .

2. حفظ سلامتي و ارتباط دنـدانها و بافتهـاي دهـان و اطراف آن كه در طراحي پروتزپارسـيل متحـرك مؤثرهستند.

3. برقراري عملكرد دهان كه شامل راحتي، زيبايي و عدم اختلال در صحبت كردن مي باشد.

•  از دست دادن دندانها و افزايش سن:

بطور كلي با افزايش سـن دنـدانها از بـين خواهنـد خواهنـد رفت. تجربـه نشـان داده كـه دنـدانهاي فـك بـالا زودتـر از دندانهاي فك پائين وپ دندانهاي خلفـي زودتـر از دنـدانهاي قدامي از دست خواهند رفت. بنابراين دندانهاي قدامي فك پايين بخصوص دندانهاي نـيش احتمـالاً آخـرين دنـدانهاي موجود در دهان مي باشند.

اصلي ترين نياز بيماران جايگزين كردن دنـدانهاي از دست رفته اسـت و بطـور كلـي بيمـاران در سـنين بـالاتر بيشتر دچار بي دنداني مي گردند.
درصد افراد بي دندان جوامـع روبـه كـاهش اسـت كه اين آمار نشان دهنده مراقبت بيشتر افراد از دندانهايشـان مي باشد. استفاده از فلورايد به طور چشـمگيري از پوسـيدگي دندان جلوگيري مي كند.

•  نتيجه از دست رفتن دندانها:

براي بيماران مهمتـر ازعملكـرد عملكـرد دنـدان، از دسـت رفتن زيبـايي اسـت كـه بـا از دسـت دادن دنـدانها بـه ويـژه دندانهاي قدامي ايجاد مي شود و ظاهر صورت و سـاپورت لب (نگه داشتن لب) را تحت الشعاع قرار مي دهد.

با از دست رفتن دندانها، برآمـدگي لثـه نيـز دچـار تغيير و تحليـل در ارتفـاع و عـرض مـي شـود كـه در افـراد مختلف متفاوت است ولي به طور كلي تحليل در فك پـائين بيشتر از فك بالا و در ناحيه خلفي بيش از قدام است كه به دنبال آن فك پائين عريضتر و فـك بـالا كـوچكتر خواهـد شد و در نتيجه ساخت پروتز مشكلتر خواهد شد.

همراه با اين مراحل مخاط دهان نيزدچار تغييـرات شده و لثه چسبنده با مخاط كمتر جايگزين مي گردد.

•  برقراري عملكرد دهان توسط پروتز:

داشتن دندانهاي كامل باعث جويدن بهتر مي شود. از دسـت رفـتن دنـدانها باعـث كـاهش عملكـرد جويـدن مي شـود و افـراد مختلـف بـه درمـان پاسـخ هـاي متفـاوتي مي دهند.

•  استفاده از پروتز پارسيل متحرك :

با از دست رفتن دندانها در اثر افـزايش سـن بـراي برقـراري (عمـلكـرد دهـان) لازم اسـت ازپروتـز متحـرك استفاده شود.

•  لزوم استفاده استفاده از پروتز پارسيل متحرك:

تعداد افراداستفاده كننـده از پروتـز پارسـيل رو بـه افـزايش اسـت. تمـام افـراد قـادر بـه پرداخـت هزينـه هـاي ايمپلنت نمي باشند و بايد از پروتز پارسيل متحرك استفاده نمايند.

با توجه به اينكه برقراري ثبـات در پروتـز پارسـيل اصلي ترين و بزرگترين مشكل در ساخت ايـن نـوع پروتـز است اطلاع از روشهاي برقـراري حـداكثر ثبـات در پروتـز پارسيل متحرك لازم و ضروري به نظر مي رسد.

•  نحوه مراقبت از پروتز پارسيل:

بهتر است جلوي يك سينك پر از آب بايسـتيد تـا اگر بطور اتفاقي پروتز از دسـت شـما افتـاد، مشـكلي پـيش نيايد. براي حذف خرده هاي مواد غذايي و پلاك از سـطح پروتز، هر روز آن را مسواك كنيد. اينكار مانع تغيير رنـگ يافتن پروتز مي شود. بهتـر اسـت از مسـواكهاي مخصـوص پروتز كه موهاي آن مناسب اين كـار اسـت اسـتفاده كنيـد. البته يك مسواك با موهاي متوسـط و نـرم هـم قابـل قبـول اسـت. ـسـاير شـويندهـهـای خـانگي و اغلـب خمير دنـدانها سايندگي  زياد داشته و نبايد براي تميـز كـردن پروتـز بكـار روند. كليه سطوح پروتز بايد كاملاً تميز شـود و بـه آرامـي مسواك زده شود تا صدمه اي به اتصالات پلاسـتيكي و يـا خم شده وارد نشود. اگر پروتـز مرطـوب نگهداشـته نشـود، شكل صحيح خود را از دست مي دهد بنابراين شبها پروتـز بايد در آب يا محلول مخصوص ايـن كـارقـرارداده قـرارداده شـود. البته اتصالات فلزي در محلولهاي ويژه پروتز ممكـن اسـت دچار تيرگي شوند.
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
توضیحات :
کد امنیتی زیر را وارد نمایید :
 

عنوان ویدئو

مجله دندانپزشکی
 • ترمیم ایمپلنت اندواستیل
  ترمیم ایمپلنت اندواستیل

  ایمپلنت اندواستیل برای ترمیم دندان هایی که در حال خراب شدن هستند بهترین گزینه می باشد. ایمپلنت اندواستیل از مزایای بسیاری برخوردار است.

  28 اسفند 1396
 • ترمیم زیبایی دندان با کامپوزیت
  ترمیم زیبایی دندان با کامپوزیت

  برای ترمیم و زیبایی دندان ها از روشی به نام ونیر کامپوزیت دندان استفاده می شود. برطرف کردن بد رنگی و همردیف کردن دندانها ازکاربردهای کامپوزیت دندان میباشند

  26 اسفند 1396